Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

A Honlapra Fel Oktatási Kft. ezúton tájékoztatja Önt a szakmaikepzesek.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával és a weboldalon, illetve felnőttképzési jogviszony keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

– 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

– A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.).

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Honlapra Fel Oktatási Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, cégjegyzékszáma: 01-09-957968, adószáma: 23275955-2-41 székhelye: 1011 Budapest, Bem rakpart 26., képviselője: Szilágyi Balázs ügyvezető, telefon: +3620 359 9691, e-mail cím: info@honlaprafel.hu).

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon könyvet vagy tanfolyamot megrendelők, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a Weboldalon keresztül tanfolyamra jelentkezettek, illetve résztvevők, akik Adatkezelővel felnőttképzési jogviszonyt kívánnak létesíteni, illetve ilyen jogviszonyban állnak.

6. Az adatkezelés jogalapjáról általában

A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont: vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont: egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Ön által a Weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatásra kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges az adatok kezelése.

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont: bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert törvényi előírás elrendeli. Ilyen törvények többek között az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére, illetve a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok.

Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont: bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő adott esetbenakkor is kezelhet, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ektv. 13/A. §: Az Adatkezelő a Weboldalon nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kapcsán kezelheti a következő adatokat:

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A 7. pontban tájékozódhat arról, hogy mely személyes adatainak kezelése mely jogcímen alapul.

7. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő a Weboldalon folytatott többféle tevékenysége és szolgáltatása során, többféle célból kezel személyes adatokat.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

ÉrintettKezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Weboldal látogatójaIP cím, és a Weboldal működéséhez, ill. a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz, funkciók eléréséhez technikailag szükséges sütik által tárolt adatok (részletesen lásd a 9. pontot).A Weboldal működésének, a szolgáltatások, funkciók működésének biztosítása. A sütik céljáról szóló részletes tájékoztatást lásd a 9. pontban.Ektv. 13/A. §.
Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont
A sütik élettartamáról a 9. pontban található tájékoztatás.
Weboldal látogatójaA kényelmi, marketing, vagy statisztikai sütik működéséhez szükséges adatok (részletesen lásd a 9. pontot).A Weboldalon kényelmi, vagy marketing funkciók ellátása, vagy a Weboldal használatának elemzése, teljesítményének javítása.
A sütik céljáról szóló részletes tájékoztatást lásd a 9. pontban.
Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A sütik élettartamáról a 9. pontban található tájékoztatás.
Hírlevél feliratkozóNév, e-mail cím, IP cím
Hírlevél szolgáltatás nyújtása beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól való tájékoztatástRendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Ektv. 13/A. §. az e-mail cím esetén
A hírlevélről való leiratkozásig vagy az adatok törlésének kérelmezéséig.
Könyv rendelőnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, adószám, postázási név és cím (ha eltérő), megrendelt könyv és a megrendelt darabszám névA szolgáltatásra vonatkozó megrendelés rögzítése, visszaigazolása, és a szolgáltatás teljesítése. A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, ill. a kiszállítással kapcsolatos egyeztetés. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.
Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont
Ektv. 13/A. §
Telefonszám és az adószám esetén a jogalap a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig, azzal, hogy a teljesítéstől számított 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha van más jogalapja az adatkezelésnek.
Weboldalon szolgáltatás iránt érdeklődőnév, e-mail cím, telefonszámAz érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.
Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Amíg az érdeklődőnek a kért tájékoztatást megadja, de legkésőbb az ezt követő 1 év.
Tanfolyamra jelentkező, illetve résztvevőcsaládi és utónév, születési családi és utónév, oktatási azonosító, legmagasabb iskolai végzettség, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, anyja születési neve, száma, idegennyelv-ismeret, megrendelt tanfolyam, képzés során történő értékelésFelnőttképzési jogviszony létesítése (a tanfolyam típusától függően online vagy helyszíni teljesítéssel), a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja
Fktv. 21.§ (1)
Az Fktv. 21.§ (5) alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig.
Tanfolyamra jelentkező, illetve résztvevőcsaládi és utónév, oktatási azonosító, állandó lakcím, e-mail cím, megrendelt tanfolyam, képzés során történő értékelés, felhasználónév, e-mail címA jelentkezés rögzítése, visszaigazolása, a szerződés teljesítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja,
Ektv. 13/A. §.
Amíg a megrendelés, szerződés teljesítéséhez szükséges, de legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltéig, kivéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll.
Tanfolyamra jelentkező, illetve résztvevőszámlázási név, cím, adószám (számla adattartalma), PayPalon keresztül történő fizetés esetén a tanfolyam megnevezése és díja, a PayPal szolgáltató által generált tranzakció azonosító Átutalással történő fizetés esetén bankszámla száma, számlatulajdonos neve, a tanfolyam díja, tanfolyami díjról szóló bizonylat száma.
Stripe rendszerén keresztül történő bankkártyás fizetés esetén a tranzakciós azonosító, fizetés során használt IP cím, bankkártyaszám, lejárati idő év hónap, CVC kód, kártya típusa
A szolgáltatás díjának számlázása. Online fizetés teljesítéseEktv. 13/A. §
Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes teljesítés)
Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat 8 évig. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig.
Tanfolyamra jelentkező diákkedvezményt igénylőA diákigazolványon megtalálható adatok: diákigazolvány száma, családi és utónév, születési idő és hely, tanulmányi munkarend, azonosító szám, aláírás, igazolvány kiállításának a napja, igazolvány érvényessége, jogviszonyt igazoló intézmény, lakcím, érvényességi idő jelzése.A kedvezményre való jogosultság megállapítása, ellenőrzése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontAmíg az igényelt kedvezmény megállapítása, ellenőrzése érdekében szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 5 munkanap elteltével automatikusan törli.
Tanfolyamra jelentkező gyermek 3 éves koráig CSED/GYED/GYES alapján kedvezményt igénylőJogosultságot megállapító határozatban szereplő adatok: családi és utónév, lakcím, TAJ szám, igazolt ellátási jogosultság megnevezése, összege, gyermek neve, születési ideje, ügyazonosító, iktatási szám.A kedvezményre való jogosultság megállapítása, ellenőrzése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontAmíg az igényelt kedvezmény megállapítása, ellenőrzése érdekében szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 5 munkanap elteltével automatikusan törli.

Weboldalon hozzászólást elhelyező
IP-cím, böngésző típusa, név, e-mail cím, honlap, hozzászólás tartalma.A Weboldalon hozzászólás elhelyezésének biztosítása.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Ektv. 13/A. §
A hozzászólás adatait a hozzászólás törlésére vonatkozó kérésig vagy a hozzászólás egyéb okból való törléséig tároljuk.
Weboldalon keresztül üzenetet küldőIP-cím, böngésző típusa, név, e-mail cím, üzenetAz Adatkezelő részére üzenet küldésének biztosításaRendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Ektv. 13/A. §
Az üzenet elküldésétől legfeljebb 5 évig, kivéve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll.

Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

8. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

8.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

8.3. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Számcsillag Balance Kft., székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 102., tel: +36 24 954-723, e-mail: szamcsillagkft@gmail.com.

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

8.4. Amennyibenaz érintett a megrendelt könyvet, kiadványt kiszállítással veszi át, akkor a szállítás teljesítése értekében az érintett által megadott szállítási név, szállítási cím és a szállítás egyeztetése céljából megadott telefonszám továbbításra kerülnek a kiszállítást végző Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére. A Magyar Posta Zrt. elérhetőségei: levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, telefon: +36-1-767-8282, e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu.

8.5. A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben kötelezően továbbítandó adatok rögzítésre kerülnek a Pest Megyei Kormányhivatal (levelezési cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., e-mail cím: pest@pest.gov.hu, adatvédelmi tisztviselő telefon: +36 20 356 1090) által fenntartott rendszerben (FAR)

8.6. A PayPal fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; telefon: +00353 1 436 9111, e-mail cím: service@intl.paypal.com)

8.7. A Stripe fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: Stripe, Inc. (székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103; telefon: +01 888 963-8955, e-mail cím: privacy@stripe.com)

9. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.

Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Használt sütik tulajdonságai

Süti típusaSüti neveSüti céljaSüti időtartama
SzükségesPHPSESSID
A cookie a felhasználók egyedi munkamenet-azonosítóinak tárolására és azonosítására szolgál a felhasználói munkamenetek kezelése céljából.
Böngészés időtartama.
Szükséges
__stripe_mid
Ezt a cookie-t a Stripe fizetési átjáró állítja be. Ezt a cookie-t arra használják, hogy lehetővé tegye a fizetést a weboldalon anélkül, hogy a szerveren bármilyen tárolási információt tárol.
1 év 19 nap 23 óra 30 perc
Szükséges__stripe_sid
Ezt a cookie-t a Stripe fizetési átjáró állítja be. Ezt a cookie-t arra használják, hogy lehetővé tegye a fizetést a weboldalon anélkül, hogy a szerveren bármilyen tárolási információt tárol.
1 év 19 nap 14 óra 45 perc
Munkamenet
woocommerce_cart_hash
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma / adatai.
Böngészés időtartama.
Munkamenet
woocommerce_items_in_cart
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma / adatai.
Böngészés időtartama.
Szükséges
wp_woocommerce_session_
Minden ügyfél számára egyedi kódot tartalmaz, hogy tudja, hol találhatók a kosár adatok az adatbázisban az egyes vásárlók számára.
2 nap
Munkamenet
woocommerce_recently_viewed
Segíti az ‘legutóbb megtekintett termékek’ modult.
Böngészés időtartama.
Munkamenet
store_notice[notice id]
Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elutasítsák az áruházi értesítést.
Böngészés időtartama.
Teljesítményt biztosító, statisztikai
_ga
A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
2 év
Teljesítményt biztosító, statisztikai
_gid
A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
24 óra

Teljesítményt biztosító, statisztikai
_gat

A kérési arány szabályozásához használatos.

1 perc

Teljesítményt biztosító, statisztikai
AMP_TOKEN

Tokent tartalmaz, amely felhasználható az ügyfél-azonosító lekérésére az AMP Client ID szolgáltatásból.

30 másodperc és 1 év között

Teljesítményt biztosító, statisztikai

_gac_<property-id>

Kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára.

90 nap

Hirdetési, marketing
_gcl_aw

A Google Ads szolgáltatáson keresztül segíti a felhasználók interakcióját a webhellyel és a hirdetésekkel.

3 hónap


Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

10. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Fktv. 15. § (1) ab) pontja értelmében Ön, mint képzésben részt vevő jogosult előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatban megtiltani a természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó, az Adatkezelőnek az Fktv. 15. §-ban előírt a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történő adatszolgáltatását. Az erre vonatkozó külön tájékoztatás a tanfolyam megrendelése során az Adatkezelő weboldalán is elérhető.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (Honlapra Fel Oktatási Kft., 1011 Budapest, Bem rakpart 26., telefon: +3620 359 9691, e-mail cím: info@honlaprafel.hu. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.